بنیاد شریف به عنوان کارگزار برگزاری دوره های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف  نیازهای سازمان ها ، بنگاه ها و  نهادهای کشور را در زمینه آموزش‌های تخصصی و آزاد تامین می کند.

بنیاد شریف به‌عنوان نهاد غیرانتفاعی حامی دانشگاه صنعتی شریف که باهدف پشتیبانی از فعالیت‌های دانشگاه در حوزه‌های کسب‌ وکار تأسیس‌شده ، این امکان را دارد که با بهره برداری از امکانات و ظرفیت‌های موجود در دانشگاه و محیط پیرامونی آن ، نسبت به نیازسنجی آموزشی بنگاه ها ، سازمان ها و نهادهای کشور و نیز  مدیریت و برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های آزاد دانشگاه اقدام نماید. بنیاد با بهره‌گیری از تجارب ذی قیمت اساتید و فارغ التحصیلان این دانشگاه ، خدمات متناظر با آموزش های تخصصی ، کارگاه های موضوعی ، همایش های علمی و  دوره های فنی ، مدیریتی مورد نیاز موسسات و بنگاه های کشور را با استانداردهای جهانی و مطابق با آخرین دست آوردهای علمی و تجربی جهانی ارائه نماید .