لطفا عنوان دوره آموزشی مد نظر خود را در نوار ابزار زیر جستجو نمایید

ردیف

سرفصل

عناوین رویداد ها

ساعت

مدرس

۱ الکترونیک شبکه های عصبی ۲۴ دکتر سعید باقری شوکری
۲ طراحی برد های مدار چاپی ۲۴ دکتر محمد فخارزاده
۳ برق ایمنی برق ۲۴ مهندس پارسی
۴ برنامه نویسی برنامه نویسی PLC مقدماتی ۲۰ دکتر محمود هوشمند
۵ برنامه نویسی PLC پیشرفته ۲۰ دکتر محمود هوشمند
۶ DevOps  مدیریت چرخه عملیات توسعه نرم افزار ۳۰ دکتر عباس حیدرنوری/ دکتر جعفر حبیبی
۷ آشنایی با فناوری Big Data ۳۰ دکتر مازیار گودرزی
۸ سیستم های عامل و برنامه نویسی سیستم ۲۰ دکتر ایمان غلامپور
۹ بانک اطلاعاتی SQL ۲۴ دکتر امید فتاحی ولیلائی
۱۰ پایتون آموزش عملی علوم داده با استفاده از  زبان پایتون ۳۰ دکتر عباس حیدرنوری
۱۱ آموزش برنامه نویسی به زبان پایتون ۳۰ دکتر عباس حیدرنوری
۱۲ تصمیم گیری روش های فراابتکاری برای حل مسایل بهینه سازی ۲۴ دکترکورش عشقی
۱۳ تصمیم گیری برای مدیران ۲۴ دکتر کورش عشقی
۱۴ داده کاوی داده کاوی با استفاده از Rapid Miner ۲۴ دکتر مجید خدمتی
۱۵ رایانش ابری آشنایی با فناوری Cloud  ۳۰ دکتر مازیار گودرزی
۱۶ زنجیره تامین مدیریت زنجیره تامین ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۱۷ زنجیره تامین ابری ۲۰ دکتر محمود هوشمند
۱۸ روش های عارضه یابی زنجیره های تامین ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۱۹ تدوین استراتژی زنجیره تامین ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۲۰ طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۲۱ مدل های ریاضی بهینه سازی جریان فیزیکی در زنجیره تامین ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۲۲ طراحی زنجیره تامین با استفاده از مدل  SCORE   ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۲۳ سیگنال و کنترل کنترل پیشرفته مبتنی بر بهینه سازی (MPC, ILC, LQR, Hen,…) ۲۰ دکتر رضائی زاده
۲۴ تئوری تخمین (KF,EKF,UKF, PF) ۲۰ دکتر رضائی زاده
۲۵ پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی ۲۴ دکتر عمادالدین فاطمی زاده
۲۶ ابزار دقیق و اتوماسیون ۲۰ دکتر رضائی زاده
۲۷ الگوریتم های بهینه سازی ۲۴ دکتر مریم بابازاده
۲۸ پردازش سیگنال های حیاتی ۲۰ دکتر شمس اللهی
۲۹ مدل سازی و کنترل سیستم های فیزیولوژیکی ۲۴ دکتر مریم بابازاده
۳۰ ابزار دقیق پیشرفته ۲۴ دکتر مهران جاهد
۳۱ سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک الکترو پنوماتیک ۲۰ دکتر محمود هوشمند
۳۲ شبکه و امنیت شبکه مبانی امنیت شبکه‌های کامپیوتری ۲۰ دکتر مهتاب میر محسنی
۳۳ فناوری اطلاعات برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات  (ITSP) ۳۰ دکتر جعفر حبیبی
۳۴ استقرار نظام مدیریت سرویس فناوری اطلاعات (ITIL v3) ۳۰ دکتر جعفر حبیبی
۳۵ کنترل موجودی برنامه ریزی و مدیریت انبارهای عبوری ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۳۶ تکنیک های کاهش موجودی و افزایش سطح سرویس ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۳۷ مخابرات رمزنگاری پیشرفته ۲۴ دکتر محمود سلماسی زاده
۳۸ آنتن های پیشرفته ۲۴ دکتر مهدی احمدی بروجنی
۳۹ شبکه های مخابرات داده ها ۲۴ دکتر محمد رضا پاکروان
۴۰ مدیریت بازاریابی و فروش بازاریابی دیجیتال ۲۴ دکتر مجید رفیعی
۴۱ مدیریت تولید و لجستیک پیش بینی با استفاده از آنالیز سری های زمانی ۱۶ دکتر  مجیدخدمتی
۴۲ اصول شبه سازی ۲۴ دکتر هاشم محلوجی
۴۳ سیستم های نوین ساخت و تولید یکپارچه به کمک کامپیوتر ۲۴ دکتر امید فتاحی ولیلائی
۴۴ طراحی سیستم های تولید اتوماتیک ۲۰ دکتر محمود هوشمند
۴۵ ساخت و ساز ابری ۲۰ دکتر محمود هوشمند
۴۶ نمونه سازی سریع ۲۰ دکتر محمود هوشمند
۴۷ برنامه ریزی MRP ۲۴ دکتر مهدی نجفی
۴۸ مدیریت لجستیک ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۴۹ مدیریت  برون سپاری فرایندهای لجستیکی ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۵۰ لجستیک آینده ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۵۱ تکنیک های برتر لجستیکی در مدیریت زنجیره تامین ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۵۲ مدیریت تامین کنندگان ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۵۳ تکنیک های کاهش اثر شلاقی در زنجیره های تامین ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۵۴ تکنیک های مدیریت موجودی در زنجیره های تامین ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۵۵ برنامه ریزی و کنترل تولید ۲۴ دکتر بابک حجی
۵۶ روش های تولید ۲۰ دکتر محمود هوشمند
۵۷ مدیریت کارخانه راهکارهای اتوماسیون صنعتی ۲۴ دکتر امید فتاحی ولیلائی
۵۸ طرح ریزی واحدهای صنعتی ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۵۹ طراحی کارخانه و  چیدمان  تجهیزات ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۶۰ روش های نوین مسیریابی وسایل نقلیه ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۶۱ مکان یابی امکانات تولیدی و کمک تولیدی ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۶۲ مدیریت کسب و کار هوش تجاری(Business Intelligence) ۲۴ دکتر بابک حجی
۶۳ مدیریت توسعه محصول ۲۴ دکتر امید فتاحی ولیلائی
۶۴ مدیریت برون سپاری ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۶۵ نسل چهار صنعت ۲۰ دکتر محمود هوشمند
۶۶ مدیریت فرآیند های بیمارستانی (HPM) ۲۴ دکتر مهدی نجفی
۶۷ مدیریت فرآند های کسب و کار(BPM) ۲۴ دکتر مهدی نجفی
۶۸ مدیریت کیفیت طراحی آزمایش ها ۱۶ دکتر  مجیدخدمتی
۶۹ کنترل کیفیت و فرایند آماری ۱۶ دکتر  مجیدخدمتی
۷۰ مدیریت کیفیت در حوزه بهداشت و درمان ۲۴ دکتر مجید رفیعی
۷۱ مدیریت کیفیت جامع(TQM) ۲۴ دکتر مجید رفیعی
۷۲ مدل های تعالی سازمانی ۲۴ دکتر مجید رفیعی
۷۳ مدیریت مالی و سرمایه گذاری مدیریت قیمت گذاری و مدیرت درآمد ۲۴ دکتر حسن شوندی
۷۴ تحلیل اقتصادی طرح های صنعتی ۲۴ دکتر سید مصطفی مصطفوی
۷۵ حسابداری صنعتی ۲۴ دکتر سید مصطفی مصطفوی
۷۶ مدیریت مالی ۲۴ دکتر سید مصطفی مصطفوی
۷۷ مدیریت منابع انسانی سیستم های جامع برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ۲۴ دکتر امید فتاحی ولیلائی
۷۸ مدیریت و کنترل پروژه مدیریت پروژه ۲۴ دکتر شهرام شادرخ
۷۹ آشنایی با مفاهیم اصول کنترل پروژه و  نرم افزارهای موجود ۳۰ دکتر جعفر حبیبی
۸۰ نرم افزارهای آموزشی ابزارهای آماری پیشرفته با استفاده از نرم افزار Jump ۲۴ دکتر بابک حجی
۸۱ نگهداری و تعمیرات نگهداری و تعمیرات پایائی محور ۲۴ دکتر فریدون کیانفر
۸۲ برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ۲۴ دکتر سید مصطفی مصطفوی
۸۳ نوآوری و کارآفرینی تدوین استراتژی فشاری، کششی و ترکیبی ۲۴ دکتر محمدرضا اکبری جوکار
۸۴ هوش مصنوعی دوره کاربردی یادگیری عمیق (Deep Learning) ۳۰ دکتر عباس حیدر نوری
۸۵ دوره آشنایی با مفاهیم یادگیری ماشین (Machine Learning) ۳۰ دکتر عباس حیدر نوری