۱-مجموعه ورزشی دانشگاه صنعتی شریف

  • متراژ ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر مربع
  • بودجه ی مورد نیاز برای اتمام پروژه ۱۲ میلیارد تومان

۲-پارکینگ

  • متراژ ۱۵ هزار متر مربع
  • بودجه ی مورد نیاز برای اتمام پروژه ی ۱۵ میلیارد تومان