۱-خوابگاه دختران طرشت

 • مساحت ۸ هزار و ۶۰۰ متر مربع در ۶ طبقه
 • بودجه ی مورد نیاز ۱۴ میلیارد تومان

۲-خوابگاه آزادی (دانشجویان پسر)

 • مساحت بنا ۷۲۰ متر مربع
 • سال ساخت ۱۳۷۰
 • حمایت لازم برای بازسازی: ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳- خوابگاه شهید حیدرتاش(دانشجویان پسر کارشناسی ارشد)

 • سال ساخت ۱۳۷۳
 • حمایت لازم برای بازسازی: ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

 

۴-خوابگاه طرشت ۳(دانشجویان پسر)

 • سال ساخت ۱۳۶۸
 • حمایت لازم برای بازسازی: ۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۵-خوابگاه واحدی/رضایی (دانشجویان پسر)

 • سال ساخت ۱۳۷۷
 • حمایت لازم برای بازسازی: ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۶-خوابگاه متاهلین

 • سال ساخت۱۳۷۸
 • حمایت لازم برای بازسازی: ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

 

۷-خوابگاه شهید احمدی روشن(دانشجویان پسر)

 • سال ساخت ۱۳۴۵ بلوک قدیم،۱۳۷۶ بلوک جدید
 • حمایت لازم برای بازسازی: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۸-خوابگاه شهید وزورائی

 • سال ساخت ۱۳۷۹
 • حمایت لازم برای بازسازی: ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۹-خوابگاه شهید شوریده (دختران)

 • سال ساخت۱۳۷۹
 • حمایت لازم برای بازسازی: ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۱۰-خوابگاه طرشت ۲ (دانشجوان دختر)

 • سال ساخت ۱۳۶۲
 • حمایت لازم برای بازسازی: ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال