۱-توسعه دانشکده ی عمران

  • ۹ هزار و ۵۰۰ متر مربع (در حال طراحی)
  • بودجه ی مورد نیاز برای اتمام پروژه ۲۰ میلیارد تومان

۲-دانشکده ی مهندسی مواد

  • مساحت ۱۰ هزار متر مربع
  • بودجه ی مورد نیاز برای اتمام پروژه ۲۰ میلیارد تومان

۳-پژوهشکده ی شهید رضایی

  • مساحت ۱۰ هزار متر مربع
  • بودجه ی مورد نیازبرای اتمام پروژه ۱۸ میلیارد تومان

۴-دانشکده ی مهندسی هوافضا

  • مساحت ۱۸ هزار و ۲۰۰ متر مربع زیربنا در ۱۱ طبقه
  • بودجه ی مورد نیاز برای اتمام پروژه ۲۳ میلیارد تومان

۵-دانشکده ی مهندسی مکانیک

  • مساحت ۱۴ هزار متر مربع
  • بودجه ی مورد نیاز برای اتمام پروژه ۲۰ میلیارد تومان