توسعه و تجهیز دانشگاه

۱- فضای آموزشی و پژوهشی
۲- اماکن فرهنگی و ورزشی
۳- خوابگاه ها
۴- آزمایشگاه ها و کارگاه ها
۵- توسعه فضای فیزیکی دانشگاه