نام دوره آموزشی

مدیریت فرایندهای کسب وکار

مدرس: دکتر مهدی نجفی

تاریخ شروع دوره: ۸آذر

مدت دوره:۳۲ ساعت

زمان: روز های پنجشنبه از ساعت ۹-۱۳

هزینه ثبت نام: ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال

فهرست مطالب

کلیات فرایند و مدیریت فرایند کسب و کار

مفهوم فرایند

اهمیت فرایند در سازمان

مدیریت فرایندهای کسب و کار

چرخه مدیریت فرایند کسب و کار

شناسایی و تعریف فرایندهای سازمان

نحوه شناسایی فرایندهای سازمان

نحوه نامگذاری فرایندهای شناسایی شده

نحوه ارزیابی فرایندها

مدل بلوغ فرایندی

معماری فرایندهای سازمان

مدلسازی فرایندها

معرفی زبانهای مدلسازی فرایندها

آموزش زبان مدلسازی BPMN 2.0

اکتشاف فرایندها در سازمان

گامهای مرتبط با اکتشاف فرایند در سازمان

روشهای مرتبط با اکتشاف فرایند در سازمان

نحوه مدلسازی فرایند

سنجش کیفیت و صحت فرایندهای مدلشده

نکات تکمیلی مرتبط با مدلسازی فرایند

تحلیل فرایندهای سازمان

رویکردهای کیفی مرتبط با تحلیل عملکرد فرایند

رویکردهای کمی مرتبط با تحلیل عملکرد فرایند

پیاده سازی و مانیتورینگ فرایندهای سازمانی

معرفی BPMS ها و کارکردهای آنها در سازمان

آموزش مقدماتی یک BPMS