بنیاد شریف به عنوان حلقه واسط بین توانمندی های فنی و مدیریتی اساتید دانشگاه ، پژوهشکده ها، فارغ التحصیلان و موسسات پیرامونی دانشگاه با بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی ، خدمات مشاوره فنی و مدیریتی مختلف را ارائه می نماید .

بنیاد شریف  به منظور بهره مندی بنگاه ها و نهادهای متقاضی خدمات مشاوره ای با استفاده از توانمندی های دانشی و فنی دانشگاه صنعتی شریف و تجارب ارزنده در شبکه همکاران خود ، امکان ارائه خدمات مشاوره ای صنعتی ، مدیریتی و کسب وکار را فراهم آورده است . این خدمات در صورت لزوم می تواند با همکاری موسسات خارجی همکار و یا فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که در خارج از کشور به کار اشتغال دارند فراهم گردد .