سرعت سیر تحولات علمی و فناوری به گونه ای است که نهادهای علمی همواره می بایست نسبت به رصد این تحولات و آگاهی بخشی به مدیریت کشور در مورد ضرورت های آتی جامعه اهتمام ورزند . بنیاد شریف آمادگی دارد تا ضمن رصد تحولات محیطی و محاطی در عرصه های مختلف کسب و کار و  علم و فناوری ، با برگزاری کارگاه های آموزشی ، برگزاری همایش و سمینارهای علمی و تخصصی و تشکیل کنفرانس های ملی و بین المللی به نیازهای بازار و کشور در زمینه گفتمان سازی پاسخ گوید.