این آموزش ها به صورت تکدرس یا ترکیبی از چند عنوان تکدرس و در قالب ماژول های آموزشی با سقف حداکثر   ۴۱ ساعت آموزشی برای هر درس، با توجه به نیازهای بازار یا بر اساس نیازهای شناسایی شده سازمان ها برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود، طراحی و اجرا  می شوند. این دوره با هدف ارتقاء سطح بینش، دانش، مهارت و تخصص سرمایه های انسانی افراد حقیقی و حقوقی طراحی و اجرا می شود. این رویدادها در قالب های زیر اجرا می شوند:

  • آموزش های بینش محور
  • آموزش های دانش محور
  • آموزش های تخصص محور
  • آموزش های مهارت محور
  • آموزش های عمومی
  • آموزش های تخصصی مرتبط با وظائف و مسئولیت های شغلی فعلی یا آتی
  • آموزش های مدیریتی جهت توسعه شایستگی های مدیریتی سرمایه های انسانی