۱- پروژه های تحقیقاتی و فناوری نوین
۲- شرکت های دانش بنیان، خلاق و استارت آپ ها
۳- همایش ها و انجمن های علمی
۴- تأمین کتاب، نشریات و مقاله
۵- انتشار کتاب
۶- فرصت مطالعاتی اساتید و دانشجویان
۷- اعزام اساتید و دانشجویان نخبه به کنفرانس های بین المللی