بنیاد شریف با بهره مندی از شبکه همکاران خود در داخل و خارج از کشور ، آماده ارائه خدمات حقوقی و بین المللی به کلیه متقاضیان این خدمات می باشد . شبکه ای از دیپلمات های بازنشسته کشور در این زمینه بنیاد را یاری می نمایند و آماده اند تا  تجارب خود را برای تعامل با شرکای خارجی ، مذاکره ، عقد قرارداد و پیگیری امور حقوقی در اختیار متقاضیان قرار دهند.