دانشگاه شریف با برخورداری از توانایی های علمی، تجربی و تخصصی اساتید و فارغ التحصیلان نخبه و ممتاز خود خدمات علمی و تخصصی در حوزه طرح ریزی برنامه های آموزش، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی سازمان ها، بخش صنعت و کسب و کار در حوزه های دولتی و خصوصی را با هدف ارتقاء کارایی و اثربخشی برنامه های آموزشی سرمایه های انسانی ایفا می نماید. در این راستا خدمات ذیل به سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و کسب و کار ارائه می گردد:

  • نیازسنجی دانش، تخصص و مهارت های مورد نیاز سازمان ها مبتنی بر ماموریت، اهداف، وظائف و …
  • طراحی برنامه های آموزشی دانش، بینش، تخصص، مهارت و شایستگی محور
  • طرح ریزی برنامه عملیاتی آموزش، توسعه و توانمندسازی مبتنی بر روش آموزش، ابزارها و …
  • طراحی شاخص های کلیدی عملکرد در حوزه فرایندهای آموزش، توسعه و توانمندسازی
  • طراحی نظام سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی
  • استقرار نظام های استاندارد آموزش، توسعه و توانمندسازی
  • سنجش سطح صلاحیت های تخصصی و حرفه ای متخصصین آموزش و توسعه سازمان
  • آسیب شناسی برنامه ها و اقدامات آموزش و توسعه سرمایه انسانی سازمان با رویکرد بهبود کارایی و اثربخشی فرایندهای آموزش و توسعه