• شرکت اکسیر شیمی شریف مدار
  • شرکت مهندسی ونداد شریف
  • شرکت مهندسی بهبود کیفیت شریف