بنیاد شریف به عنوان حامی دانشگاه صنعتی شریف  با بهره مندی از بهترین تجهیزات فنی و آزمایشگاهی دانشگاهی در حوزه های مختلف: میکرو الکترونیک ، نانو ، کامپیوتر ، مخابرات و… آماده است تا پژوهش های فیزیکی و آزمایشگاهی  مورد نیاز صنایع کشور و موسسات و نهادهای صنعتی و غیر صنعتی را به انجام رساند.