چشم انداز بنیاد

ثروت آفرینی از داشته های دانشی و فنی موجود و تامین بودجه توسعه ای دانشگاه از طریق توسعه شبکه شرکا ، همکاران و حامیان دانشگاه صنعتی شریف

ماموریت بنیاد

ماموریت بنیاد شریف کمک به توسعه ظرفیت های آموزشی ، یادگیری و پژوهشی دانشگاه  از طریق

  • ارتقای بهره وری و ثروت آفرینی از ظرفیت های دانشی و فنی موجود در دانشکده ها ، پژوهشکده ها ، اساتید ، فارغ التحصیلان و  نهادهای پیرامونی دانشگاه صنعتی شریف
  • جلب و هدایت کمک های مالی و موقوفات خیرین به سمت ثروت آفرینی و ایجاد بنیان مالی مستحکم به منظور حمایت از نوآوران و کارآفرینان و دانشجویان مستعد.
  • هدایت اندوخته های علمی و فنی دانشگاه به سمت شکل دهی آینده مطلوب از طریق رصد علوم و فناوری های نوین و بومی سازی و کاربردی کردن مفاهیم مورد نیاز جامعه می باشد .

بنیاد شریف این ماموریت  را با

  • کمک به ایجاد اکو سیستم مناسب برای تسهیل در کسب و کار فعالان اقتصادی پیرامون دانشگاه ، تکمیل زنجیره های ارزش آفرینی در نهادهای وابسته و توسعه شبکه ای هم افزا از کارآفرینان و
  • ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی بین  شبکه همکاران، حامیان و فارغ التحصیلان دانشگاه اعم از آنهاییکه در داخل کشور هستند و آنهاییکه در کشورهای مختلف جهان در نهادهای مختلف اقتصادی ، علمی مشغول می باشند، دنبال خواهد نمود .