بنیاد شریف برگزاری و اجرای کنفرانس ها، همایش ها، سمینارها، جشنواره ها، المپیاد ها و نمایشگاه های علمی و تخصصی را مستقلا” یا با مشارکت سایر موسسات فعال داخلی و خارجی را یکی از مهم ترین حوزه های فعالیت خود می داند. لذا در این حوزه سالیانه موارد متعددی از رویدادهای علمی عنوان شده به صورت مستمر یا متناوب و بر اساس نیاز علمی و تخصصی فضای کسب و کار کشور یا نیازهای خاص سازمان ها و بنگاه های کسب و کار طراحی و اجرا می شود.

بنیاد شریف آمادگی کامل جهت برگزاری رویدادهای علمی مورد نیاز سازمان ها را در کلیه حوزه های فنی، مهندسی، اقتصاد، مدیریت و کسب و کار دارد.

این رویدادها در قالب های زیر برگزار می شوند:

  • مبتنی بر کارکرد رویداد های علمی(از قبیل انتقال دانش، تجربه، هم اندیشی و …)
  • مبتنی بر ماهیت رویدادهای علمی( از قبیل کنفرانس، سمینار، همایش، جشنواره، المپیاد، نمایشگاه های تخصصی و …)
  • مبتنی بر نحوه برگزاری(حضوی یا مجازی)
  • مبتنی بر حوزه های تخصصی(از قبیل فنی – مهندسی، اقتصاد، مدیریت، حسابداری و …)