طرح توسعه دانشکده عمران: خارج از بودجه، به همت خیرین

گزارش روزنامه شریف از طرح توسعه دانشکده عمران که به همت خیرین در دست اجرا است:

چند ماهی است که در شمال دانشکده عمران کارگران حسابی مشغول کارند.

بعضــی وقتهــا هــم آنقــدر دم و دستگاهشــان دود و سر و صدا دارد که کنجــکاوی رهگــذران را برمیانگیزد. کمی درباره این پروژه تحقیق کردیم. ســابقه بحث توسعه دانشــکده عمران به بیش از  ۱۰ســال پیش برمیگردد. وضعیــت موجود دانشــکده جوابگوی تعداد دانشجو، اســتاد و پژوهشهای دانشکده نبوده و محدودیت فیزیکی، به گفته دکتر مرتهب استاد دانشکده که پیگیر این مسائل است، فرصت توسعه را از دانشکده گرفته بود. بالاخره امسال یک خیر پیدا شد و هزینه و اجرای پروژه توسعه دانشکده را بر عهده گرفت.

ردیف بودجه ای که خیر تقبل کرد

همه به یــاد دارند که چند ســال پیش محدودهای برای توســعه دانشکده در نظر گرفته شــد ولی پیشرفت و اقدامی فیزیکی در آن به چشم نخورد. پس چرا حصار کشــیده شــده بود؟ ایــن پروژه ردیــف بودجــه دولتی داشــت و حتی مسئولان اجرای کار نیز مشخص شده بودنــد. قرار بــود کار توســعه مجموعه همراه با دانشــکده مواد آغاز شود ولی به دلیل عدم تامین بودجه عقب افتاد.

چند ماه قبل گروه ســرمایهگذاری تات که یکــی از فعالیتهــای اصلیاش در حوزه عمران اســت، به دانشگاه اعلام کرد که پروژه توسعه دانشکده عمران را به صورت  EPCبر عهده خواهد گرفت. این حرکت خیریه واکنشهای مختلفی در ســطح اســتادان و مدیران دانشگاه داشت. برخی معتقد بودند که این هزینه چون خارج از بودجه اســت، بهتر است صرف پروژههای بهتری شــود. مثالش هم پروژههایی بود که یــا ردیف بودجه نداشتند یا در حال تکمیل و پایان بودند، مثل ساختمان جدید آموزش در خیابان قاســمی. اما به هر حال تصمیم آخر را خود مجموعه تات گرفت و کار دانشکده عمران با سرعت آغاز شد.

به چه امید داشته باشیم؟

مصاحبه بچه های نشــریه «ایســتا»ی عمــران را با رئیــس دانشــکده، دکتر قائمیــان، خواندیــم و تقریبا هیچ چیز از آن دســتگیرمان نشــد. حرف دکترقائمیان این بود که طرح توسعه مصرف آموزشــی و آمفی تئاتر خواهد داشت. طــی  ۲روز چند بــار هم تلفــن کردیم کــه در حد  ۵دقیقه ســوالات خود را از وی بپرســیم اما ناکام ماندیم! بالاخره دکتر مرتهب، مطلعتریــن فرد از پروژه را پیدا کردیم. پروژهای که اکنون دارد اجرا میشــود، بر اســاس یک طــرح مفهومی اســت و جزئیــات آن هنوز مشــخص نشــده. دکتر مرتهــب به روزنامه گفــت که اول دســامبر مشــاور فرانســوی پــروژه به ایــران خواهد آمد و جزئیات نهایی را به دانشــگاه ارائه خواهــد داد. اما آنچه تا الان مشخص شده عبارت است از یک ســاختمان با  ۳طبقه در ضلع شــرقی و ۴ طبقــه در ضلع غربی کــه تعدادی از آزمایشــگاههای دانشکده را در خود جا خواهد داد. آزمایشگاههای مهمی

چون خاک، هیدرولیک و ســازه در این مجموعــه مســتقر خواهند شــد. خبر خــوب و از جنس توســعه، پیشبینی کارگاه گرایش جدید مدیریت ســاخت و همچنین آتلیه ای برای رشــته جدید مهندسی معماری است که در این طرح مفهومی دیده شده. وقتی در خصوص پارکینگهای پشــت دانشکده عمران پرسیدیم، جواب دکتر مرتهب این بود که نه تنها پارکینگهای اشغال شده فعلی آزاد خواهند شــد، بلکه بخشی از خود ساختمان نیز پارکینگ خواهد داشت. همچنین بناســت تعدادی از اتاقهای مجموعه جدید به استقرار دانشجویان دکتــری و اســتادان اختصــاص یابد و بخشی از آن هم به کلاس تبدیل شود که جزئیات آن در همان دسامبر مشخص خواهد شد.

تحریمهای مزاحم

تمــام کارهای ایــن پــروژه از طراحی و ســاخت تــا راهانــدازی بــا مجموعه تــات اســت. آنهــا در ابتــدای کار با ۳ مشاور خارجی تا آســتانه توافق هایی پیــش رفتند کــه در نهایــت واحدهای حقوقی آنها به دلیل تحریمهای ایران و همچنین خود دانشگاه شریف، از ورود به این پروژه خودداری کردند.

هزینه های پروژه ابتدا۴۰تا۵۰میلیارد تومان تخمین زده شده بود که با توجه به افزایش شــدید قیمتها، پیشبینی میشــود ایــن هزینهها افزایــش یابد. مدت پــروژه نیز حــدود  ۲ســال و نیم پیشبینی شــده اســت که دانشــکده عمران ظاهــرا از پیشــرفت کار راضی.

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه شریف در المپیاد جهانی ریاضی

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب دو مدال طلا و نقره ی اولین دوره المپیاد دانشجویی خوارزمی در کشور ازبکستان شدند.

به گزارش روابط عمومی؛ تیم دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف که به دعوت کشور ازبکستان در اولین دوره المپیاد دانشجویی خوارزمی که از تاریخ ۵ تا ۱۰ آبان در دانشگاه اورگنج ازبکستان برگزار شد، شرکت کرده بود روز گذشته به کشور بازگشت.
تیم سه نفره ی دانشگاه صنعتی شریف متشکل از علی دائی‌نبی، پارسا مشایخی و رومینا زنده‌بودی به سرپرستی دکتر میرامید حاجی‌میرصادقی در این مسابقات حضور داشت، موفق به کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره شد.
علی دائی‌نبی در این مسابقات با کسب نمره کامل به همراه دانشجویی از دانشگاه پکن چین موفق به کسب مقام اول در بین بیش از ۲۰۰ شرکت‌کننده در این المپیاد دانشجویی ریاضی شد. همچنین پارسا مشایخی نیز موفق به کسب مدال نقره این رقابت شد.
شایان ذکر است در این المپیاد شرکت‌کنندگانی از حدود ۲۰ کشور و بیش از ۴۰ دانشگاه مختلف حضور داشتند.

دانشگاه صنعتی شریف برترین دانشگاه صنعتی کشور

بر اساس نتایج رتبه بندی دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی «یو اس نیوز» دانشگاه صنعتی شریف به عنوان برترین دانشگاه صنعتی کشور معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی؛ بر اساس جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی «یو اس نیوز» در سال ۲۰۱۹ ، دانشگاه صنعتی شریف با کسب امتیاز ۷/۴۴ برترین دانشگاه صنعتی کشور شد.
بر اساس این گزارش؛ در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ تعداد ۲۷ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، اما در مجموع رتبه ۲۱ دانشگاه کشور اعلام شده است. در این رتبه بندی دانشگاه تهران با کسب امتیاز ۶/۴۸ و رتبه جهانی ۴۳۸ مقام برترین دانشگاه های ایران را از آن خود کرده است. رتبه دوم با کل امتیاز ۴۷/۷ و رتبه جهانی ۴۶۰ مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی ایران است و دانشگاه صنعتی شریف سومین دانشگاه برتر کشور در رتبه بندی یو اس نیوز موفق به کسب امتیاز ۷/۴۷ شده است. رتبه جهانی دانشگاه شریف ۵۵۰ است.
گفتنی است؛ دانشگاه های علوم پزشکی تهران با امتیاز ۱/۳۹، تربیت مدرس با امتیاز ۹/۳۵، و علم و صنعت ایران با امتیاز ۷/۳۴ به ترتیب حائز رتبه های ششم تا هشتم هستند. رتبه های جهانی این سه دانشگاه به ترتیب ۷۱۳، ۸۰۵ و ۸۳۷ اعلام شده است و دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز هر کدام با امتیاز ۵/۳۳ و رتبه مشترک جهانی ۸۷۲ در جایگاه نهم قرار دارند. همچنین رتبه دانشگاه نوشیروانی بابل ۱۱ و رتبه جهانی آن ۹۰۲ اعلام شده است.
بر این اساس؛ رتبه های دوازدهم تا پانزدهم به دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، اصفهان و علوم پزشکی ایران تعلق دارد. رتبه های جهانی دانشگاه های یاد شده به ترتیب ۹۳۸، ۱۰۶۶، ۱۱۲۷ و ۱۱۷۹ است.
دانشگاه کاشان رتبه ۱۶ را در بین دانشگاه های برتر ایران کسب کرده و رتبه جهانی این دانشگاه ۱۱۸۲ است. دانشگاه رازی دارای رتبه ۱۷، علوم پزشکی اصفهان دارای رتبه ۱۸، گیلان رتبه ۱۸، علوم پزشکی تبریز ۲۰، و شهید باهنر کرمان ۲۱ است. این دانشگاه ها در جمع دانشگاه های برتر جهان به ترتیب رتبه های ۱۱۹۰، ۱۱۹۶، ۱۲۱۶، ۱۲۲۵ و ۱۲۳۷ را کسب کرده اند.
شایان ذکر است؛ یو اس نیوز در رتبه بندی حاضر رتبه بیش از ۱۸۰۰ دانشگاه جهان را براساس ۱۳ شاخص منحصر به فرد اندازه گیری و اعلام کرده است.
در بین شاخص‌های مورد استفاده این رتبه بندی شاخص های تعداد مقالات ۱ درصد برتر، درصد مقالات ۱ درصد برتر، مقالات بین المللی، مقالات پراستناد نسبت به شاخص های مورد استفاده سایر نظام های رتبه بندی متفاوت و منحصر به فرد است. با وجود این، یو اس نیوز از عملکرد پژوهشی و اعتبار جهانی و منطقه ای دانشگاه ها در رتبه بندی خود استفاده می کند.

منبع:
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/search?country=iran&region=asia

چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان

موضوع تجاری‌سازی فناوری و ایجاد شرکت‌های زایشی مبتنی بر یافته‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه یکی از رویکردهای کلیدی حاکم بر دانشگاه‌های پیشرو دنیا می‌باشد. در همین راستا و با توجه به موفقیت حاصله در برگزاری سه دوره موفق این نمایشگاه و فعالیت‌های انجام شده توسط فارغ‌التحصیلان و اساتید دانشگاه جهت ثروت‌آفرینی و ایجاد شرکت‌های دانشی و فناور، دانشگاه صنعتی شریف قصد دارد تا چهارمین نمایشگاه خانواده فناوری شریف و اقتصاد دانش بنیان را در تاریخ ۲۹ آبان الی یکم آذر ماه سال ۱۳۹۷ در محل دانشگاه برگزار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به stfp.sharif.ir مراجعه فرمایید.

حرکت رو به گسترش وقف در دانشگاه صنعتی شریف

مشارکت مردم در امور خیریه و نیکوکاری در بیشتر جوامع جایگاهی بسیار ویژه و مهم دارد، کارشناسان یکی از دلایل رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای غربی را توجه ویژه مردم این کشورها به نیازمندان و مشارکت در امور انسان دوستانه می دانند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ایرنا، از نگاه کارشناسان از آنجایی که در فرایند کمک های مردم به نیازمندان هیچ انگیزه شخصی برای هدر رفت سرمایه ها ندارد ، با اندک مدیریت مناسب می توان نتایج اثر بخش بسیاری از آن بدست آورد .
مسئولان و متولیان امور خیرخواهانه و وقف در این مراکز با وجود آنکه موظف به حفظ سرمایه اولیه هستند، به طور قانونی وظیفه دارند تا جهت کسب درآمد از موقوفات برای تأمین هزینه هایی که خیریه برای گردش کار آنها پدید آمده است تلاش مضاعف کنند.
در ایران هم تاریخ وقف به ویژه در امور فرهنگی، علمی و دانشگاهی قدمت بسیار طولانی دارد و تولد اولین وقف های دانشگاهی به دوران تأسیس دانشگاه تهران باز می گردد.
با گذر زمان و با توجه به الگوهای جهانی در زمینه وقف های دانشگاهی امروز شاهد افزایش تعداد خیرین در این حوزه هستیم.
در حال حاضر بیشتر دانشگاه ها با ایجاد بنیادهای خیریه سعی در نظام دهی امور وقف دارند،
در این میان دانشگاه صنعتی شریف نیز با ایجاد بنیادی با نام شریف به عنوان نهاد حامی دانشگاه صنعتی شریف، ساز و کار مناسب برای جمع آوری کمک های خیرین، واقفین و نیکوکاران را فراهم آورده است.
این بنیاد با مشاهده شفاف و مستقیم نحوه هزینه کمک های اهدایی و یا نحوه بهره برداری از موقوفات در قالب سیاست اتاق شیشه ای، تأثیر هرچه بیشتر این کمک ها برای دستیابی دانشگاه به اهداف عالیه توسعه ای آن یاری می رساند.
در حال حاضر بیش از یکصد خیر در ارتباط با موقوفات دانشگاه صنعتی شریف به فراخور توانمندی خود همراهی و همیاری می کند.

تلاش دانشگاه شریف برای دریافت حمایت های مالی و معنوی 
بنیاد شریف یک موسسه غیردولتی و غیر انتفاعی است که با هدف حمایت از دانشگاه و توسعه کمی و کیفی آن به ثبت رسیده و با توجه به غیردولتی و غیرانتفاعی بودن بنیاد به هیچ وجه بودجه ای برای پیشبرد اهداف از هیچ ارگان دولتی دریافت نمی کند.
تلاش این بنیاد خیریه همواره بر آن بوده تا با ساماندهی طیف گسترده حمایت‌های مردمی از طریق شناسایی یاوران، خیرین، واقفین و دوستداران دانشگاه صنعتی شریف به ‌منظور دریافت حمایت‌های مادی و معنوی آن‌ها، تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین حمایت از پروژه‌های فناور جهت تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان و شرکت های نوپای فارغ‌التحصیلان و دانشجویان برای دانشگاه صنعتی شریف کسب درآمد کند.

ایجاد فضایی پویا برای دانشجویان 
در سال های اخیر دانشگاه صنعتی شریف با چالش هایی از جمله کمبود منابع مالی روبرو بوده است. فقر در دانشگاه ها سبب می شود که تامین و تجهیز آزمایشگاه ها، نگهداری ابنیه و تاسیسات و ایجاد امکانات رفاهی برای دانشجویان و استادان براساس برنامه و با کیفیت لازم انجام نشود.
با توجه به فعالیت بنیاد شریف در سال های گذشته و با همدلی خیرین کمک های قابل توجهی جهت ایجاد فضایی پویا و شاداب برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف فراهم شده است که از جمله این کمک ها می توان به ساختمان مجموعه ورزش های آبی دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان خوابگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشی عصبی هوشمند، توسعه فیزیکی طبقه هفتم دانشکده مهندسی برق، فراهم سازی تجهیزات مختلف آزمایشگاه های دانشکده مهندسی برق، ساخت و تجهیز سالن کیمیا دانشکده شیمی، احداث و تجهیز کتابخانه عبدالسلام دانشکده فیزیک و مشارکت در ساخت آمفی تئاتر دانشکده مهندسی اشاره کرد.

راه اندازی کمپین های تبلیغاتی وقف 
بنیاد شریف با راه اندازی کمپین های تبلیغاتی و مشارکتی سعی کرده تا کمک های خیرین را با موضوعات و اهداف مشخص خود همراه و همسو و یا با راه اندازی پورتال یاری رسانی به صورت آنلاین سعی در تسهیل فرآیند همراهی خیرین با دانشگاه کند.
همچنین در پورتال یاری رسانی به صورت آنلاین هر کس با توجه به علاقه و سلیقه اش می تواند در یک و یا چند پروژه مشارکت داشته و میزان پیشرفت پروژه را از نزدیک ببیند.

مصاحبه مدیرعامل بنیاد شریف با خبرگزاری ایرنا

وقف های مردمی کلید کارآفرینی است

مدیرعامل بنیاد شریف گفت: ارتقای روحیه کارآفرینی و مشارکتی در ثروت آفرینی مستلزم توجه همه ارکان کشور به دانشگاه ها و تمرکز بیشتر بر کمک های مالی و معنوی در امر آموزش است.

پیروز غفرانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا درباره اهمیت وقف های مردمی به موسسات آموزش عالی در کشور اظهار کرد: گسترش آموزش نقطه آغاز توسعه در تمامی کشورهای پیشرفته جهان است از این رو در جامعه امروزی ایران، یکی از راه های رسیدن به توسعه، کمک های خیریه و وقف های مردمی به دانشگاه هاست.

نایب‌ رئیس هیأت مدیره بنیاد شریف با اشاره به اهمیت گفتمان سازی در شکل گیری فرهنگ وقف در میان مردم گفت: رسانه ها با برجسته سازی آثار و نتایج کمک های مردمی به دانشگاه ها نقش عمده ای در ترویج فرهنگ وقف در کشور دارند،

«مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و موسسات اقتصادی که هم اکنون در همه دنیا رایج شده آنها را به سوی کمک به حل مشکلات و مشارکت در سرنوشت جوامع شان هدایت کرده است. اشاعه فرهنگ کمک و وقف نیز مسئولیت اجتماعی رسانه ها محسوب می شود.»

مدیرعامل بنیاد شریف ادامه داد: رسانه ها می توانند با روش های مختلف گفتمان سازی و آشنا کردن افراد با مزایای وقف در حوزه آموزش عالی و تأثیر کلی این موضوع در سایر حوزه های جامعه مردم را به سمت انجام این عمل خیر به دانشگاه های سطح یک ترغیب کنند چرا که سرمایه گذاری در دانشگاه ها تحولات اساسی و مثبتی را در تمامی حوزه های جامعه ایجاد می کند.

غفرانی به افزایش سرعت تولید علم در جهان اشاره کرد و یادآور شد: بودجه سرانه دانشجویی دانشگاه ها درحالی کاهش یافته که سرعت تولید علم و فناوری در دنیا به صورت تصاعدی بالا می رود.

وی خاطر نشان کرد: اگر دانشگاه ها با مشکلات مالی روبه رو باشند قادر نخواهند بود با آسودگی خاطر افرادی مسئولیت پذیر و کارآمد را به جامعه تحویل دهند.

لزوم شفاف سازی در روند انجام وقف
نایب‌رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بنیاد شریف در ادامه درباره عملکرد دانشگاه ها برای جذب خیرین بیشتر اظهار کرد: با توجه به اینکه پیشرفت در زمینه دانش مستلزم کمک های مالی و معنوی تمامی اقشار جامعه به دانشگاه هاست، هر دانشگاهی نیز باید با ارائه مدل های تشویقی متعدد، خیرین را به انجام وقف ترغیب کند.

غفرانی ادامه داد: افراد بسیاری از جمله فارغ التحصیلان و استادان هر دانشگاه در داخل و خارج از کشور تمایل دارند تا از سرنوشت دانشگاه ها مطلع شوند بنابراین با شناسایی و جلب مشارکت این افراد می توان به جذب بیشتر خیرین کمک کرد.

وی شفاف سازی در روند انجام وقف در بنیادهای خیریه هر دانشگاه را یکی از مهم ترین عوامل در جذب کمک های افراد دانست و گفت: معمولا واقفین تمایل دارند تا از جزئیات روند کارها بطور کامل مطلع باشند و نتایج و آثار این کمک ها را در روند فعالیت دانشجویان و استادان ببیند.

اهمیت استفاده از الگوهای جهانی
نایب‌رئیس هیأت مدیره بنیاد شریف با اشاره به اهمیت استفاده از الگوهای جهانی وقف به علم و فناری اظهار کرد: مسئله وقف های دانشگاهی از زمان های دور در فرهنگ ما وجود داشته اما امروزه در دنیا این عمل به شکل یک کسب و کار رسمی و فعالیتی نظام یافته انجام می شود.

غفرانی افزود: دانشگاه ها باید با مهیا سازی امکان انجام وقف به صورت سنتی و پیشرفته، راه این عمل خیر را برای تمامی افراد جامعه بازکنند، در بسیاری از مواقع افراد به دلیل اندک بودن بضاعت مالی به صورت خرد و محدود به دانشگاه کمک می کنند که در بلند مدت به مبلغی چشمگیر تبدیل می شود.

دانشگاه های سطح در اولویت کمک خیرین باشد
نایب رئیس و مدیر عامل بنیاد شریف همچنین در باره اهمیت وقف در دانشگاه های سطح یک گفت: همواره ظرفیت دانشگاه های سطح یک بسیار بیشتر از سایر مراکز آموزشی عالی است.

غفرانی یادآور شد: کمک به دانشگاه های سطح یک اهمیت بسیاری دارد چرا که در یک شهرستان کوچک بسیار دیده شده که مراکز آموزشی ساخته شده اما دانشجو به اندازه ظرفیت لازم در دانشگاه وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر دانشگاه های تراز یک این امکان را فراهم کرده اند که ساختمان یا موقوفات واقفین به نام خود آنها نام گذاری شود.

امضاء تفاهم نامه همکاری میان بنیاد شریف و SBH آلمان

بمنظور توسعه کارآفرینی و توسعه بازار کار در ایران، بنیاد شریف وابسته به دانشگاه صنعتی شریف با بنیاد SBH آلمان در زمینه توسعه فنی و حرفه ای تفاهمنامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد شریف، بر اساس این تفاهمنامه که با حضور نماینده بنیاد SBH در دفتر بنیاد شریف در تهران به امضاء طرفین رسید، دو طرف در زمینه برگزاری رویدادهای آموزشی همچون دوره های مشترک آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت، سمینار، وبینار، کارگاه، نمایشگاه و انتشار کتاب و مقالات توافق کردند.

بر اساس این تفاهم نامه بنیاد شریف و بنیاد SBH در زمینه های فوق الذکر در ایران و دیگر کشورها با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

در همین حال همکاری در زمینه آموزش زبان از دیگر موضوعات این توافقنامه است.

ایجاد تغییرات مثبت در بازار کار و کاهش نرخ بیکاری از جمله حوزه های کاری بنیاد SBH می باشد.

سلام بیش از ۱۰۰۰ ورودی جدید به دانشگاه شریف

آیین استقبال از ورودی های جدید سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشگاه صنعتی شریف، با حضور جمعی از مسئولین و خانواده ی دانشجویان جدید الورود برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، جشن “سلام شریف” روز سه شنبه سوم مهرماه سال جاری در سالن استاد جباری با حضور هزار و پنجاه ورودی جدید به همراه خانواده هایشان در فضایی شاد و صمیمی برگزار شد.
بنا براین گزارش، در ابتدای مراسم دکتر فتوحی رئیس دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم و تبریک شروع سال نو تحصیلی گفت: تبریک و خداقوت به شما دانش آموزان دیروز و دانشجویان امروز که بحمدالله توانستید با تلاش خود در دانشگاه صنعتی شریف که بیش از نیم قرن پرچم دار علم و دانش در کشور است راه پیدا کنید.

وی افزود: شما وارد دانشگاهی شدید که بعنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور از بدو تأسیس به تعلیم و تربیت برجسته ترین جوانان این مملکت همت گمارده که حاصل آن مجموعه ای از برترین نیروی های متخصص در رشته های مختلف علوم و مهندسی است که خود مایه افتخار و مباهات در صنعت کشور و نیز در جوامع علمی ایران و جهان است.
دکتر فتوحی با اشاره به ویژگی های منحصر بفرد دانشگاه صنعتی شریف در بخشی از سخنانش اظهار داشت: ما افتخار می کنیم که در دانشگاه صنعتی شریف پذیرای جوانان با استعداد و پرتلاشی همچون شما هستیم. البته این موضوع بار مسئولیت ما را سنگین می کند .
وی ادامه داد: امسال ۹۸ نفر از صد نفر اول کنکور و ۴۰ نفر المپیاد طلا دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب کردند که به این ترتیب برای حفظ و ارتقای روز افزون کیفیت آموزش و پژوهش مسیر دشواری در پیش رو داریم. همچنین فراهم کردن امکانات آموزشی، تحقیقاتی، رفاهی و ورزشی در شأن و لیاقت این جوانان نیز چالش بزرگی است.
رئیس دانشگاه شریف خاطرنشان کرد: افرادی که دانشگاه صنعتی شریف تربیت و به جامعه تقدیم کرده است منشا تحولاتی در اقتصاد و صنعت بوده اند. نام دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در تمام صنایع به ویژه در مخابرات، IT، برق، نفت و گاز، پتروشیمی ، خودرو، فولاد، غذایی، شیمیایی و ساختمان پرآوازه است.
وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی شریف همچنین به حل مسائل بزرگ و اساسی کشور اهتمام ورزیده است. کسب رتبه اول در حجم قراردادهای ارتباط با صنعت در میان دانشگاه های کشور و انجام چندین پروژه ملی، نقش آفرینی کلیدی و محوری در حل چندین مسئله مهم و بغرنج کشور شاهدی بر این مدعاست.
ایشان در ادامه تصریح کرد: دانشگاه شریف در علم سرآمد است، ما در این دانشگاه تلاش می کنیم تا در زمینه های رشد فردی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و کارگروهی نیز به حد خوب و ممتازی برسیم.
دکتر فتوحی رئیس دانشگاه با بیان توصیه هایی به دانشجویان جدید الورود تاکید کرد: ما همه یک هدف را دنبال می کنیم و آن تعالی و پیشرفت کشور و در نتیجه رفاه خود و مردم است. سعی کنیم در این راه گام برداریم و دین خود را به کشور ادا کنیم.
وی در ادامه خطاب به خانواده ی دانشجویان با بیان نحوه ارتباط و همراهی فرزندانشان ضمن تاکید بر تداوم آن گفت: امسال برای سازماندهی بهتر ارتباط خانواده ها با دانشگاه در نظر داریم انجمن والدین را شکل دهیم. تا خانواده ها با مسئولین دانشکده ها آشنا شده و در جریان مسائل کلی در دانشکده قرار گیرند. اطمینان داریم این تشریک مساعی و همفکری می تواند در حل مشکلات و تعالی دانشکده ها کمک کند.
دکتر فتوحی در پایان سخنانش اظهار داشت: ظرفیت بزرگ اولیاء در هدایت و راهبری فرهنگی و اجتماعی و تربیتی و دینی و حتی اقتصادی و معیشتی بازوی کمکی بزرگی برای ماست. امیدواریم با حضور و همراهی شما عزیزان بتوانیم همواره شرایط بهتری را برای جوانان خود فراهم کنیم.

شایان ذکر است: عصر دیروز سه شنبه سوم مهرماه کاروانی با حضور ۸۰۰ دانشجوی جدید الورود عازم مشهد مقدس شدند.

کسب رتبه ی ۱۶ دانشگاه های اوراسیا توسط دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دومین دانشگاه کشور موفق به کسب رتبه ی ۱۶ در رتبه بندی دانشگاه های منطقه اوراسیا شد.
به گزارش روابط عمومی؛ دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دومین دانشگاه ایران در رتبه بندی دانشگاه های اوراسیا رتبه ۱۶ را به خود اختصاص داد. رتبه جهانی این دانشگاه در سال ۲۰۱۸ در فاصله ای بین ۶۰۱  تا ۸۰۰ بوده و امتیاز آموزشی دانشگاه صنعتی شریف ۵/۲۵، پژوهشی ۵/۲۶، تاثیر استنادی ۳۷۶، درآمد صنعتی ۴/۹۶ و چشم انداز بین المللی ۶/۱۹ می باشد.
شایان ذکر است؛ نخستین دانشگاه ایران در این رتبه بندی دانشگاه فنی نوشیروانی بابل است. امتیاز این دانشگاه در آموزش ۸/۲۴، پژوهش ۲/۱۲، تاثیر استنادی ۱/۹۹، درآمد صنعتی ۱/۵۶ و چشم انداز بین المللی ۵/۱۵ است. رتبه جهانی این دانشگاه در سال ۲۰۱۸ در دامنه ای بین ۳۰۱ تا ۳۵۰ قرار دارد.
بر اساس این گزارش؛ دانشگاه‌های امیرکبیر، اصفهان، علم و صنعت و تهران به ترتیب سومین، چهارمین، پنجمین و ششمین دانشگاه ایران در منطقه اوراسیا شدند که به ترتیب موفق به کسب رتبه های ۱۷، ۱۸، ۲۱ و ۲۴ شده‌اند.
گفتنی است؛ دانشگاه دولتی لومونوسف مسکو در رتبه بندی دانشگاه های منطقه اوراسیا توسط تایمز به عنوان برترین دانشگاه پژوهش محور معرفی شده است.
تعداد۲۷ دانشگاه (بیش از دو سوم) از ۷۴ دانشگاه و موسسه آموزش عالی که در رتبه بندی اوراسیا به عنوان برترین ها معرفی شده اند، به روسیه تعلق دارند. سپس، ترکیه با ۲۲ دانشگاه و ایران با ۱۸ دانشگاه در جایگاه دوم و سوم نشسته اند.
رتبه دانشگاه های الزهراو زنجان نیز در همین رتبه بندی در دامنه ای بین ۶۰-۵۱ و دانشگاه یزد هم در فاصله ای بین ۷۰-۶۱ و دانشگاه بیرجند هم +۷۰ است.
در این رتبه بندی از همان روش شناسی رتبه بندی تایمز استفاده شده، اما در منطقه اوراسیا تنها ۱۶ کشور واجد شرایط رتبه بندی بوده اند. این کشورها شامل افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، جمهوری مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، اوکراین و ازبکستان می باشد.

کسب رتبه ی سوم مسابقات بین المللی AIAA توسط دانشجویان دانشگاه شریف

تیم Shadx از دانشکده ی مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف موفق شد در مسابقات بین المللی و معتبر AIAA رتبه سوم را به خود اختصاص دهند.

به گزارش روابط عمومی؛ تیم Shadx از دانشکده ی مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف با راهنمایی های دکتر سیدمحمدباقر ملائک موفق شد در مسابقات بین المللی و معتبر AIAA رتبه سوم را به خود اختصاص دهند.

بنا بر این گزارش؛ انستیتو هوانوردى و فضانوردى آمریکا (AIAA: American Institute of Aeronautics and Astronautics) سازمانی پیشرو در عرصه ی هوافضا و بزرگترین انجمن تخصصی مرتبط با هوانوری و فضانوردیست که در سال ۱۹۶۳ از ادغام جامعه ی موشکی آمریکا (تاسیس شده در ۱۹۳۰) و جامعه ی دانش هوافضایی آمریکا (ایجاد شده در سال ۱۹۳۳)، تشکیل شد. این موسسه در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار عضو در ۸۸ کشور دنیا، ۹۵ عضو شرکتی و در بسیاری از دانشگاه های آمریکا و جهان شاخه های دانشجویی دارد.
‏ این انستیتو (AIAA) براى تشویق دانشجویان به تجربه فضاى صنعتى و واقعى، هرساله مسابقات طراحى را در رده ی کارشناسى و تحصیلات تکمیلی در موضوعات مختلف به صورت گروهى و انفرادى برگزار مى کند و همه ساله از دانشگاه هایى چون DELFT، Georgia Tech ، Virginia Tech، University of Kansas و Toronto تیم هایى براى شرکت در آن به رقابت مى پردازند.
گفتنی ست؛ امسال دو تیم از دانشکده ی مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف با نام هاى شداِکس (ShadX: Sharif Aircraft Design Experts) و هایفایند (Hyfind) با حمایت و نظارت دکتر ملائک، به ترتیب در مسابقات طراحی هواپیما با موضوع “طراحى هواپیماى جت آموزشی پیشرفته” در رده تحصیلات تکمیلى و “طراحی هواپیمای هوانوردی عمومی هیبریدی-الکتریکی” در رده کارشناسی شرکت نمودند و پس از ٨ ماه تلاش بى وقفه، برای سومین بار در تاریخ دانشکده ی مهندسی هوافضا هر دو تیم موفق به ثبت به موقع پروپوزال طراحى خود شدند که در سه سال سابقه شرکت در این مسابقات، به نوبه خود حائز اهمیت است.
پس از بررسى و داوری پروپوزال هاى تمام تیم ها، تیم شداکس (ShadX) که اکثریت اعضای آن از دانشجویان مقطع کارشناسى بودند، موفق شد از بین ۹ تیم از ۷ دانشگاه مختلف در سراسر دنیا که موفق به ارائه یا submit طرح خود شده بودند، مقام سوم را کسب کند.
شایان ذکر است؛ سید رضا فتاحی معصوم (کارشناسی ارشد)، امیر حاجیزاده (کارشناسی ارشد)، زهرا کمانکش (کارشناسی ارشد)، محمد حسن ثابتی (کارشناسی ارشد)، میلاد غیبی (کارشناسی)، اشکان باقر زاده (کارشناسی)، فرید رسولی (کارشناسی)، امیر جهانبخش (کارشناسی)، سینا نظیفی (کارشناسی)، محمد بیگی (کارشناسی) و مهسا عباس زاده نخست (کارشناسی) اعضای تیم ShadX هستند که با راهنمایی های دکتر ملائک موفق به کسب این رتبه شدند.